Bible on Net

Sunday, September 17, 2006

GOSPEL OF GIAÊNG


Dedication

To my friends from Viêt Nam:

I came from Brazil, a land from the other side of the Earth, to let at your disposal the Gospel of Giang - a portion of the christian Holy Bible. At the next posts you will find the 21 chapters of the beautifullest book of the Bible that will show you the personality of Jesus Christ - the only Son of the Live God. This is a simple gift from a brazilian uncle to the Vietnamese beautiful and famous people. And, Just some more words.

You can, by yourself, have a personal encounter and to know Jesus Christ, no matter how you come from, the collor of your skin or whatever you have done in the past. Be you whomsoever He has the your manual. He knows everything about you. And, you can find Him by the most simple way.Let me guide you: please choose a calm place, and talk to Jesus as the same way I am speaking with you now.

Invite Him to dwell in your heart and ask Him to forgive your faults and tell Him you wish He changes your life. The Holy Spirit of Jesus will come and will change your life forever. You don't need anyone to present you to Him. Do it for yourself.

I bet you didn't know that it is so simple. When you be readind the next 21 chapters of the Gospel of Giang, you will see by yourself that Jesus Christ is not one more god, He is the only Live God. To end, there is one more thing you should know: Jesus Christ loves you and cares about you.

Sincerely,

uncle Jean Cruzue...........

GIAÊNG 1Ta ñaõ thaáy Thaùnh Linh

1 . Ban ñaàu coù Ngoâi Lôøi, Ngoâi Lôøi ôû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngoâi Lôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi.

2 Ban ñaàu Ngaøi ôû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi.

3 Muoân vaät bôûi Ngaøi laøm neân, chaúng vaät chi ñaõ laøm neân maø khoâng bôûi Ngaøi.

4 Trong Ngaøi coù söï soáng, söï soáng laø söï saùng cuûa loaøi ngöôøi.

5 . Söï saùng soi trong toái taêm, toái taêm chaúng heà nhaän laáy söï saùng.

6 Coù moät ngöôøi Ñöùc Chuùa Trôøi sai ñeán, teân laø Giaêng.

7 Ngöôøi ñeán ñeå laøm chöùng, laø laøm chöùng veà söï saùng, haàu cho bôûi ngöôøi ai naáy ñeàu tin.

8 Chính ngöôøi chaúng phaûi laø söï saùng, song ngöôøi phaûi laøm chöùng veà söï saùng.

9 Söï saùng naày laø söï saùng thaät, khi ñeán theá gian soi saùng moïi ngöôøi.

10 Ngoâi Lôøi ôû theá gian, vaø theá gian ñaõ laøm neân bôûi Ngaøi; nhöng theá gian chaúng töøng nhìn bieát Ngaøi.

11 Ngaøi ñaõ ñeán trong xöù mình, song daân mình chaúng heà nhaän laáy.

12 Nhöng heã ai ñaõ nhaän Ngaøi, thì Ngaøi ban cho quyeàn pheùp trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ban cho nhöõng keû tin danh Ngaøi,

13 laø keû chaúng phaûi sanh bôûi khí huyeát, hoaëc bôûi tình duïc, hoaëc bôûi yù ngöôøi, nhöng sanh bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi vaäy.

14 Ngoâi Lôøi ñaõ trôû neân xaùc thòt, ôû giöõa chuùng ta, ñaày ôn vaø leõ thaät; chuùng ta ñaõ ngaém xem söï vinh hieån cuûa Ngaøi, thaät nhö vinh hieån cuûa Con moät ñeán töø nôi Cha.

15 . Giaêng laøm chöùng veà Ngaøi khi keâu leân raèng: Aáy laø veà Ngaøi maø ta ñaõ noùi: Ñaáng ñeán sau ta troåi hôn ta, vì Ngaøi voán tröôùc ta.

16 Vaû, bôûi söï ñaày daãy cuûa Ngaøi maø chuùng ta ñeàu coù nhaän ñöôïc, vaø ôn caøng theâm ôn.

17 Vì luaät phaùp ñaõ ban cho bôûi Moâi-se, coøn ôn vaø leõ thaät bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ maø ñeán.

18 Chaúng heà ai thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi; chæ Con moät ôû trong loøng Cha, laø Ñaáng ñaõ giaûi baøy Cha cho chuùng ta bieát.

19 . Naày laø lôøi chöùng cuûa Giaêng, khi daân Giu-ña sai maáy thaày teá leã, maáy ngöôøi Leâ-vi töø thaønh Gieâ-ru-sa-lem ñeán hoûi ngöôøi raèng: Oâng laø ai?

20 Ngöôøi xöng ra, chaúng choái chi heát, xöng raèng mình khoâng phaûi laø Ñaáng Christ.

21 Hoï laïi hoûi: Vaäy thì oâng laø ai? phaûi laø EÂ-li chaêng? Ngöôøi traû lôøi: Khoâng phaûi. Oâng phaûi laø ñaáng tieân tri chaêng: Ngöôøi traû lôøi: Khoâng phaûi.

22 Hoï beøn noùi: Vaäy thì oâng laø ai? haàu cho chuùng toâi traû lôøi cuøng nhöõng ngöôøi ñaõ sai chuùng toâi ñeán. Oâng töï xöng mình laø ai:

23 Ngöôøi traû lôøi: Ta laø tieáng cuûa ngöôøi keâu trong ñoàng vaéng raèng: Haõy ban ñöôøng cuûa Chuùa cho baèng, nhö ñaáng tieân tri EÂ-sai ñaõ noùi.

24 Nhöõng keû chòu sai ñeán cuøng Giaêng ñeàu laø ngöôøi Pha-ri-si.

25 Hoï laïi hoûi raèng: Neáu oâng chaúng phaûi Ñaáng Christ, chaúng phaûi EÂ-li, chaúng phaûi ñaáng tieân tri, thì côù sao oâng laøm pheùp baùp teâm?

26 Giaêng traû lôøi: Veà phaàn ta, ta laøm pheùp baùp teâm baèng nöôùc; nhöng coù moät Ñaáng ôû giöõa caùc ngöôi maø caùc ngöôi khoâng nhaän bieát.

27 Aáy laø Ñaáng ñeán sau ta, ta chaúng ñaùng môû daây giaøy Ngaøi.

28 Nhöõng vieäc ñoù ñaõ xaûy ra taïi thaønh Beâ-tha-ni, beân kia soâng Gioâ-ñanh, laø nôi Giaêng laøm pheùp baùp teâm.

29 . Qua ngaøy sau, Giaêng thaáy Ñöùc Chuùa Jeâsus ñeán cuøng mình, thì noùi raèng: Kìa, Chieân con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng caát toäi loãi theá gian ñi.

30 Aáy veà Ñaáng ñoù maø ta ñaõ noùi: Coù moät ngöôøi ñeán sau ta, troåi hôn ta, vì ngöôøi voán tröôùc ta.

31 Veà phaàn ta, ta voán chaúng bieát Ngaøi; nhöng ta ñaõ ñeán laøm pheùp baùp-tem baèng nöôùc, ñeå Ngaøi ñöôïc toû ra cho daân Y-sô-ra-eân.

32 Giaêng laïi coøn laøm chöùng naày nöõa: Ta ñaõ thaáy Thaùnh Linh töø trôøi giaùng xuoáng nhö chim boø caâu, ñaäu treân mình Ngaøi.

33 Veà phaàn ta, ta voán khoâng bieát Ngaøi; nhöng Ñaáng sai ta laøm pheùp baùp-tem baèng nöôùc coù phaùn cuøng ta raèng: Ñaáng maø ngöôi seõ thaáy Thaùnh Linh ngöï xuoáng ñaäu leân treân, aáy laø Ñaáng laøm pheùp baùp-tem baèng Ñöùc Thaùnh Linh.


34 Ta ñaõ thaáy, neân ta laøm chöùng raèng: Aáy chính Ngaøi laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi.

35 Ngaøy mai, Giaêng laïi ôû ñoù vôùi hai moân ñoà mình;

36 nhìn Ñöùc Chuùa Jeâsus ñi ngang qua, beøn noùi raèng: Kìa, Chieân con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi!

37 . Hai moân ñoà nghe lôøi ñoù, beøn ñi theo Ñöùc Chuùa Jeâsus.

38 Ñöùc Chuùa Jeâsus vöøa xaây laïi, thaáy hai ngöôøi ñi theo mình, thì phaùn raèng: Caùc ngöôi tìm chi? Thöa raèng: Ra-bi (nghóa laø Thaày), Thaày ôû ñaâu?

39 Ngaøi phaùn raèng: Haõy ñeán xem. Vaäy, hai ngöôøi ñi, thaáy nôi Ngaøi ôû, vaø ôû laïi cuøng Ngaøi trong ngaøy ñoù; luùc baáy giôø ñoä chöøng giôø thöù möôøi.

40 Trong hai ngöôøi ñaõ nghe ñieàu Giaêng noùi vaø ñi theo Ñöùc Chuùa Jeâsus ñoù, moät laø Anh-reâ, em cuûa Si-moân Phi-e-rô.

41 Tröôùc heát ngöôøi gaëp anh mình laø Si-moân, thì noùi raèng: Chuùng ta ñaõ gaëp Ñaáng Meâ-si (nghóa laø Ñaáng Christ).

42 Ngöôøi beøn daãn Si-moân ñeán cuøng Ñöùc Chuùa Jeâsus. Ngaøi vöøa ngoù thaáy Si-moân, lieàn phaùn raèng: Ngöôi laø Si-moân, con cuûa Gioâ-na; ngöôi seõ ñöôïc goïi laø Seâ-pha (nghóa laø Phi-e-rô).

43 . Qua ngaøy sau, Ñöùc Chuùa Jeâsus muoán qua xöù Ga-li-leâ, tìm Phi-líp, maø phaùn raèng: Haõy theo ta.

44 Vaû, Phi-líp laø ngöôøi Beát-sai-ña, ñoàng thaønh vôùi Anh-reâ vaø Phi-e-rô.

45 Phi-líp gaëp Na-tha-na-eân, noùi vôùi ngöôøi raèng: Chuùng ta ñaõ gaëp Ñaáng maø Moâi-se coù cheùp trong luaät phaùp, vaø caùc ñaáng tieân tri cuõng coù noùi ñeán; aáy laø Ñöùc Chuùa Jeâsus ôû Na-xa-reùt, con cuûa Gioâ-seùp.

46 Na-tha-na-eân noùi raèng: Haù coù vaät gì toát ra töø Na-xa-reùt ñöôïc sao? Phi-líp noùi: Haõy ñeán xem.

47 Ñöùc Chuùa Jeâsus thaáy Na-tha-na-eân ñeán cuøng mình, beøn phaùn veà ngöôøi raèng: Naày, moät ngöôøi Y-sô-ra-eân thaät, trong ngöôøi khoâng coù ñieàu doái traù chi heát.

48 Na-tha-na-eân thöa raèng: Bôûi ñaâu thaày bieát toâi? Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Tröôùc khi Phi-líp goïi ngöôi, ta ñaõ thaáy ngöôi luùc ôû döôùi caây vaû.

49 Na-tha-na-eân laïi noùi: Laïy thaày, thaày laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi, thaày laø Vua daân Y-sô-ra-eân!

50 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Vì ta ñaõ phaùn cuøng ngöôi raèng ta thaáy ngöôi döôùi caây vaû, thì ngöôi tin; ngöôi seõ thaáy vieäc lôùn hôn ñieàu ñoù!

51 Ngaøi laïi phaùn: Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, caùc ngöôi seõ thaáy trôøi môû ra, vaø thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi leân xuoáng treân Con ngöôøi.

from: uncle Jean Cruzue - Brazil - j.cruzue@yahoo.com
.

GIAÊNG 2


1 . Caùch ba ngaøy sau, coù ñaùm cöôùi taïi thaønh Ca-na, trong xöù Ga-li-leâ, vaø meï Ñöùc Chuùa Jeâsus coù taïi ñoù.

2 Ñöùc Chuùa Jeâsus cuõng ñöôïc môøi ñeán döï ñaùm vôùi moân ñoà Ngaøi.

3 Vöøa khi thieáu röôïu, meï Ñöùc Chuùa Jeâsus noùi vôùi Ngaøi raèng: Ngöôøi ta khoâng coù röôïu nöõa.

4 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Hôõi ñaøn baø kia, ta vôùi ngöôi coù söï gì chaêng? Giôø ta chöa ñeán.


5 Meï Ngaøi noùi vôùi nhöõng keû haàu baøn raèng: Ngöôøi bieåu chi, haõy vaâng theo caû.

6 Vaû, taïi ñoù coù saùu caùi cheù ñaù, ñònh duøng veà söï röûa saïch cho ngöôøi Giu-ña, moãi caùi chöùa hai ba löôøng nöôùc.

7 Ñöùc Chuùa Jeâsus bieåu hoï raèng: Haõy ñoå nöôùc ñaày nhöõng cheù naày; thì hoï ñoå ñaày tôùi mieäng.

8 Ngaøi beøn phaùn raèng: Baây giôø haõy muùc ñi, ñem cho keû coi tieäc. Hoï beøn ñem cho.

9 Luùc keû coi tieäc neám nöôùc ñaõ bieán thaønh röôïu (vaû, ngöôøi khoâng bieát röôïu naày ñeán bôûi ñaâu, coøn nhöõng keû haàu baøn coù muùc nöôùc thì bieát roõ), beøn goïi chaøng reå,


10 maø noùi raèng: Moïi ngöôøi ñeàu ñaõi röôïu ngon tröôùc, sau khi ngöôøi ta uoáng nhieàu roài, thì keá ñeán röôïu vöøa vöøa. Coøn ngöôi, ngöôi laïi giöõ röôïu ngon ñeán baây giôø.

11 Aáy laø taïi Ca-na, trong xöù Ga-li-leâ, maø Ñöùc Chuùa Jeâsus laøm pheùp laï thöù nhaát, vaø toû baøy söï vinh hieån cuûa mình nhö vaäy; moân ñoà beøn tin Ngaøi.

12 . Sau vieäc ñoù, Ngaøi vôùi meï, anh em, vaø moân ñoà Ngaøi ñeàu xuoáng thaønh Ca-beâ-na-um; vaø chæ ôû taïi ñoù ít ngaøy thoâi.

13 Leã Vöôït Qua cuûa daân Giu-ña haàu ñeán; Ñöùc Chuùa Jeâsus leân thaønh Gieâ-ru-sa-lem.


14 Trong ñeàn thôø, Ngaøi thaáy coù ngöôøi buoân baùn boø, chieân, boø caâu, vaø coù ngöôøi ñoåi baïc doïn haøng ôû ñoù.


15 Ngaøi beän moät caùi roi baèng daây, beøn ñuoåi heát thaûy khoûi ñeàn thôø, chieân vaø boø nöõa; vaõi tieàn ngöôøi ñoåi baïc vaø ñoå baøn cuûa hoï.

16 Ngaøi phaùn cuøng keû baùn boø caâu raèng: Haõy caát boû ñoà ñoù khoûi ñaây, ñöøng laøm cho nhaø Cha ta thaønh ra nhaø buoân baùn.

17 Moân ñoà Ngaøi beøn nhôù laïi lôøi ñaõ cheùp raèng: Söï soát saéng veà nhaø Chuùa tieâu nuoát toâi.


18 Caùc ngöôøi Giu-ña caát tieáng thöa cuøng Ngaøi raèng: Thaày laøm nhö vaäy thì cho chuùng toâi xem thaáy pheùp laï chi?

19 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Haõy phaù ñeàn thôø naày ñi, trong ba ngaøy ta seõ döïng laïi!


20 Ngöôøi Giu-ña laïi noùi: Ngöôøi ta xaây ñeàn thôø naày maát boán möôi saùu naêm, maø thaày thì seõ döïng laïi trong ba ngaøy!

21 Nhöng Ngaøi noùi veà ñeàn thôø cuûa thaân theå mình.

22 Vaäy, sau khi Ngaøi ñöôïc töø keû cheát soáng laïi roài, moân ñoà gaãm Ngaøi coù noùi lôøi ñoù, thì tin Kinh Thaùnh vaø lôøi Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ phaùn.

23 . Ñang luùc Ngaøi ôû thaønh Gieâ-ru-sa-lem ñeå giöõ leã Vöôït Qua, coù nhieàu ngöôøi thaáy pheùp laï Ngaøi laøm, thì tin danh Ngaøi.

24 Nhöng Ñöùc Chuùa Jeâsus chaúng phoù thaùc mình cho hoï, vì Ngaøi nhaän bieát moïi ngöôøi, 25 vaø khoâng caàn ai laøm chöùng veà ngöôøi naøo, bôûi Ngaøi töï hieåu thaáu moïi ñieàu trong loøng ngöôøi ta.

from: uncle Jean Cruzue - Brazil - j.cruzue@yahoo.com
.

GIAÊNG 3

Jordan River

1 . Trong voøng ngöôøi Pha-ri-si, coù ngöôøi teân laø Ni-coâ-ñem, laø moät ngöôøi trong nhöõng keû cai trò daân Giu-ña.


2 Ban ñeâm, ngöôøi naày ñeán cuøng Ñöùc Chuùa Jeâsus maø noùi raèng: Thöa thaày, chuùng toâi bieát thaày laø giaùo sö töø Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán; vì nhöõng pheùp laï thaày ñaõ laøm ñoù, neáu Ñöùc Chuùa Trôøi chaúng ôû cuøng, thì khoâng ai laøm ñöôïc.


3 Ñöùc Chuùa Jeâsus caát tieáng ñaùp raèng: Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng ngöôi, neáu moät ngöôøi chaúng sanh laïi, thì khoâng theå thaáy ñöôïc nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.

4 Ni-coâ-ñem thöa raèng: Ngöôøi ñaõ giaø thì sanh laïi laøm sao ñöôïc? Coù theå naøo trôû vaøo loøng meï vaø sanh laàn thöù hai sao?

5 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng ngöôi, neáu moät ngöôøi chaúng nhôø nöôùc vaø Thaùnh Linh maø sanh, thì khoâng ñöôïc vaøo nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.

6 Heã chi sanh bôûi xaùc thòt laø xaùc thòt; heã chi sanh bôûi Thaùnh Linh laø thaàn.

7 Chôù laáy laøm laï veà ñieàu ta ñaõ noùi vôùi ngöôi: Caùc ngöôi phaûi sanh laïi.

8 Gioù muoán thoåi ñaâu thì thoåi, ngöôi nghe tieáng ñoäng; nhöng chaúng bieát gioù ñeán töø ñaâu vaø cuõng khoâng bieát ñi ñaâu. Heã ngöôøi naøo sanh bôûi Thaùnh Linh thì cuõng nhö vaäy.

9 Ni-coâ-ñem laïi noùi: Ñieàu ñoù laøm theå naøo ñöôïc?

10 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Ngöôi laø giaùo sö cuûa daân Y-sô-ra-eân, maø khoâng hieåu bieát nhöõng ñieàu ñoù sao!

11 Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng ngöôi, chuùng ta noùi ñieàu mình bieát, laøm chöùng ñieàu mình ñaõ thaáy; coøn caùc ngöôi chaúng heà nhaän laáy lôøi chöùng cuûa chuùng ta.

12 Ví baèng ta noùi vôùi caùc ngöôi nhöõng vieäc thuoäc veà ñaát, caùc ngöôi coøn chaúng tin thay; huoáng chi ta noùi nhöõng vieäc thuoäc veà trôøi, thì caùc ngöôi tin sao ñöôïc?


13 Chöa heà coù ai leân trôøi, tröø ra Ñaáng töø trôøi xuoáng, aáy laø Con ngöôøi voán ôû treân trôøi.

14 Xöa Moâi-se treo con raén leân nôi ñoàng vaéng theå naøo, thì Con ngöôøi cuõng phaûi bò treo leân döôøng aáy,


15 haàu cho heã ai tin ñeán Ngaøi ñeàu ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi.

16 Vì Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian, ñeán noãi ñaõ ban Con moät cuûa Ngaøi, haàu cho heã ai tin Con aáy khoâng bò hö maát maø ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi.

17 Vaû, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai Con Ngaøi xuoáng theá gian, chaúng phaûi ñeå ñoaùn xeùt theá gian ñaâu, nhöng haàu cho theá gian nhôø Con aáy maø ñöôïc cöùu.

18 Ai tin Ngaøi thì chaúng bò ñoaùn xeùt ñaâu; ai khoâng tin thì ñaõ bò ñoaùn xeùt roài, vì khoâng tin ñeán danh Con moät Ñöùc Chuùa Trôøi.

19 Vaû, söï ñoaùn xeùt ñoù laø nhö vaày: söï saùng ñaõ ñeán theá gian, maø ngöôøi ta öa söï toái taêm hôn söï saùng, vì vieäc laøm cuûa hoï laø xaáu xa.

20 Bôûi vì phaøm ai laøm aùc thì gheùt söï saùng vaø khoâng ñeán cuøng söï saùng, e raèng coâng vieäc cuûa mình phaûi traùch moùc chaêng.

21 Nhöng keû naøo laøm theo leõ thaät thì ñeán cuøng söï saùng, haàu cho caùc vieäc cuûa mình ñöôïc baøy toû ra, vì ñaõ laøm trong Ñöùc Chuùa Trôøi.

22 . Keá ñoù, Ñöùc Chuùa Jeâsus ñi vôùi moân ñoà ñeán ñaát Giu-ñeâ; Ngaøi ôû vôùi moân ñoà taïi ñoù, vaø laøm pheùp baùp teâm.


23 Giaêng cuõng laøm pheùp baùp teâm taïi EÂ-noân, gaàn Sa-lim, vì ôû ñoù coù nhieàu nöôùc, vaø ngöôøi ta ñeán ñaëng chòu pheùp baùp teâm.

24 Baáy giôø Giaêng chöa bò boû vaøo nguïc. 25 Vaû, moân ñoà cuûa Giaêng coù caõi laãy vôùi moät ngöôøi Giu-ña veà leã tinh saïch.

26 Hoï ñeán cuøng Giaêng vaø noùi raèng: Thöa thaày, kìa, ngöôøi ôû cuøng thaày beân kia soâng Gioâ-ñanh, maø thaày ñaõ laøm chöùng cho, baây giôø ñang laøm pheùp baùp teâm, vaø ai naáy ñeàu ñeán cuøng ngöôøi.

27 Giaêng traû lôøi raèng: Ví chaúng töø treân trôøi ban cho, thì khoâng moät ngöôøi naøo coù theå laõnh chi ñöôïc.

28 Chính caùc ngöôi laøm chöùng cho ta raèng ta ñaõ noùi: Aáy khoâng phaûi ta laø Ñaáng Christ, nhöng ta ñaõ ñöôïc sai ñeán tröôùc Ngaøi.

29 Ai môùi cöôùi vôï, naáy laø chaøng reå, nhöng baïn cuûa chaøng reå ñöùng gaàn vaø nghe ngöôøi, khi nghe tieáng cuûa chaøng reå thì raát ñoãi vui möøng; aáy laø söï vui möøng troïn veïn cuûa ta ñoù.

30 Ngaøi phaûi daáy leân, ta phaûi haï xuoáng.

31 Ñaáng töø treân cao ñeán laø treân heát moïi loaøi. Keû töø ñaát ñeán laø thuoäc veà ñaát, vaø noùi ra cuõng nhö laø thuoäc veà ñaát; coøn Ñaáng töø trôøi ñeán thì treân heát moïi loaøi.

32 Ngaøi laøm chöùng veà ñieàu Ngaøi ñaõ thaáy vaø nghe; song khoâng coù ai nhaän laáy lôøi chöùng cuûa Ngaøi.


33 Ai ñaõ nhaän laáy lôøi chöùng cuûa Ngaøi thì laøm chöùng chaéc raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaät.

34 Vì Ñaáng maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai ñeán thì rao truyeàn lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi ban Thaùnh Linh cho Ngaøi khoâng chöøng möïc.

35 Cha yeâu Con, vaø ñaõ giao heát moïi vaät trong tay Con.

36 Ai tin Con, thì ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi; ai khoâng chòu tin Con, thì chaúng thaáy söï soáng ñaâu, nhöng côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn ôû treân ngöôøi ñoù.

from: uncle Jean Cruzue - Brazil - j.cruzue@yahoo.com
.

GIAÊNG 4


water vase

1 . Khi Chuùa ñaõ hay raèng ngöôøi Pha-ri-si coù nghe ñoàn Ngaøi goïi vaø laøm pheùp baùp teâm ñöôïc nhieàu moân ñoà hôn Giaêng,

2 (k" thieät khoâng phaûi chính Ñöùc Chuùa Jeâsus laøm pheùp baùp teâm, nhöng laø moân ñoà Ngaøi),

3 thì Ngaøi lìa xöù Giu-ñeâ trôû veà xöù Ga-li-leâ.

4 . Vaû, Ngaøi phaûi ñi ngang qua xöù Sa-ma-ri.

5 Vaäy Ngaøi ñeán moät thaønh thuoäc veà xöù Sa-ma-ri, goïi laø Si-kha, gaàn ñoàng ruoäng maø Gia-coáp cho Gioâ-seùp laø con mình.

6 Taïi ñoù coù caùi gieáng Gia-coáp. Nhaân ñi ñöôøng moûi meät, Ñöùc Chuùa Jeâsus ngoài gaàn beân gieáng; baáy giôø ñoä chöøng giôø thöù saùu.

7 Moät ngöôøi ñaøn baø Sa-ma-ri ñeán muùc nöôùc. Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn raèng: Haõy cho ta uoáng.

8 Vì moân ñoà Ngaøi ñaõ ñi ra phoá ñaëng mua ñoà aên.

9 Ngöôøi ñaøn baø Sa-ma-ri thöa raèng: Uûa kìa! oâng laø ngöôøi Giu-ña, maø laïi xin uoáng nöôùc cuøng toâi, laø moät ngöôøi ñaøn baø Sa-ma-ri sao? (Soá laø, daân Giu-ña chaúng heà giao thieäp vôùi daân Sa-ma-ri.)

10 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Ví baèng ngöôi bieát söï ban cho cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø bieát ngöôøi noùi: "Haõy cho ta uoáng" laø ai, thì chaéc ngöôi seõ xin ngöôøi cho uoáng, vaø ngöôøi seõ cho ngöôi nöôùc soáng.

11 Ngöôøi ñaøn baø thöa: Hôõi Chuùa, Chuùa khoâng coù gì maø muùc, vaø gieáng thì saâu, vaäy bôûi ñaâu coù nöôùc soáng aáy?

12 Toå phuï chuùng toâi laø Gia-coáp ñeå gieáng naày laïi cho chuùng toâi, chính ngöôøi uoáng gieáng naày, caû ñeán con chaùu cuøng caùc baày vaät ngöôøi nöõa, vaäy Chuùa haù lôùn hôn Gia-coáp sao?


13 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Phaøm ai uoáng nöôùc naày vaãn coøn khaùt maõi;


14 nhöng uoáng nöôùc ta seõ cho, thì chaúng heà khaùt nöõa. Nöôùc ta cho seõ thaønh moät maïch nöôùc trong ngöôøi ñoù, vaêng ra cho ñeán söï soáng ñôøi ñôøi.


15 Ngöôøi ñaøn baø thöa: Laïy Chuùa, xin cho toâi nöôùc aáy, ñeå cho toâi khoâng khaùt vaø khoâng ñeán ñaây muùc nöôùc nöõa.

16 Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn raèng: Haõy ñi, goïi choàng ngöôi, roài trôû laïi ñaây.

17 Ngöôøi ñaøn baø thöa raèng: Toâi khoâng coù choàng. Ñöùc Chuùa Jeâsus laïi phaùn: Ngöôi noùi raèng: Toâi khoâng coù choàng, laø phaûi laém;


18 vì ngöôi ñaõ coù naêm ñôøi choàng, coøn ngöôøi maø ngöôi hieän coù, chaúng phaûi laø choàng ngöôi; ñieàu ñoù ngöôi ñaõ noùi thaät vaäy.


19 Ngöôøi ñaøn baø thöa raèng: Laïy Chuùa, toâi nhìn thaáy Chuùa laø moät ñaáng tieân tri.


20 Toå phuï chuùng toâi ñaõ thôø laïy treân hoøn nuùi naày; coøn daân Giu-ña laïi noùi raèng nôi ñaùng thôø laïy laø taïi thaønh Gieâ-ru-sa-lem.

21 Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn raèng: Hôõi ngöôøi ñaøn baø, haõy tin ta, giôø ñeán, khi caùc ngöôi thôø laïy Cha, chaúng taïi treân hoøn nuùi naày, cuõng chaúng taïi thaønh Gieâ-ru-sa-lem.

22 Caùc ngöôi thôø laïy söï caùc ngöôi khoâng bieát, chuùng ta thôø laïy söï chuùng ta bieát, vì söï cöùu roãi bôûi ngöôøi Giu-ña maø ñeán.


23 Nhöng giôø haàu ñeán, vaø ñaõ ñeán roài, khi nhöõng keû thôø phöôïng thaät laáy taâm thaàn vaø leõ thaät maø thôø phöôïng Cha: aáy ñoù laø nhöõng keû thôø phöôïng maø Cha öa thích vaäy.


24 Ñöùc Chuùa Trôøi laø Thaàn, neân ai thôø laïy Ngaøi thì phaûi laáy taâm thaàn vaø leõ thaät maø thôø laïy.


25 Ngöôøi ñaøn baø thöa: Toâi bieát raèng Ñaáng Meâ-si (nghóa laø Ñaáng Christ) phaûi ñeán; khi Ngaøi ñaõ ñeán, seõ rao truyeàn moïi vieäc cho chuùng ta.

26 Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn raèng: Ta, ngöôøi ñang noùi vôùi ngöôi ñaây, chính laø Ñaáng ñoù.

27 . Khi ñoù, moân ñoà tôùi, ñeàu söõng sôø veà Ngaøi noùi vôùi moät ngöôøi ñaøn baø; nhöng chaúng ai hoûi raèng: Thaày hoûi ngöôøi aáy ñieàu chi? hay laø: Sao thaày noùi vôùi ngöôøi?


28 Ngöôøi ñaøn baø beøn boû caùi voø cuûa mình laïi vaø vaøo thaønh, noùi vôùi ngöôøi taïi ñoù raèng:


29 Haõy ñeán xem moät ngöôøi ñaõ baûo toâi moïi ñieàu toâi ñaõ laøm; aáy chaúng phaûi laø Ñaáng Christ sao?

30 Chuùng beøn töø trong thaønh ra vaø ñeán cuøng Ñöùc Chuùa Jeâsus.

31 Song le, moân ñoà naøi næ moät beân Ngaøi maø raèng: Thöa thaày, xin haõy aên.

32 Ngaøi ñaùp raèng: Ta coù moät thöù löông thöïc ñeå nuoâi mình maø caùc ngöôi khoâng bieát.


33 Vaäy moân ñoà noùi vôùi nhau raèng: Coù ai ñaõ ñem chi cho thaày aên chaêng?


34 Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn raèng: Ñoà aên cuûa ta töùc laø laøm theo yù muoán cuûa Ñaáng sai ta ñeán, vaø laøm troïn coâng vieäc Ngaøi.


35 Caùc ngöôi haù chaúng noùi raèng coøn boán thaùng nöõa thì tôùi muøa gaët sao? Song ta noùi vôùi caùc ngöôi: Haõy nhöôùng maét leân vaø xem ñoàng ruoäng, ñaõ vaøng saün cho muøa gaët.

36 Con gaët ñaõ laõnh tieàn coâng mình vaø thaâu chöùa hoa lôïi cho söï soáng ñôøi ñôøi, haàu cho ngöôøi gieo gioáng vaø con gaët ñöôïc cuøng nhau vui veû.

37 Vì ñaây ngöôøi ta coù theå noùi raèng: Ngöôøi naày thì gieo, ngöôøi kia thì gaët, laø raát phaûi.


38 Ta ñaõ sai caùc ngöôi gaët nôi mình khoâng laøm; keû khaùc ñaõ laøm, coøn caùc ngöôi thì ñaõ vaøo tieáp laáy coâng lao cuûa hoï.


39 Coù nhieàu ngöôøi Sa-ma-ri ôû thaønh ñoù tin Ngaøi, vì côù lôøi ñaøn baø ñaõ laøm chöùng veà Ngaøi maø raèng: Ngaøi ñaõ baûo toâi moïi ñieàu toâi ñaõ laøm.

40 Vaäy, caùc ngöôøi Sa-ma-ri ñaõ ñeán cuøng Ngaøi, xin Ngaøi vaøo troï nôi mình; Ngaøi beøn ôû laïi ñoù hai ngaøy.

41 Khi ñaõ nghe lôøi Ngaøi roài, ngöôøi tin Ngaøi caøng ñoâng hôn nöõa.


42 Hoï noùi vôùi ngöôøi ñaøn baø raèng: Aáy khoâng coøn phaûi vì ñieàu ngöôi ñaõ noùi vôùi chuùng ta maø chuùng ta tin ñaâu; vì chính chuùng ta ñaõ nghe Ngaøi, vaø bieát raèng chính Ngaøi thaät laø Cöùu Chuùa cuûa theá gian.


43 . Khoûi hai ngaøy aáy, Ñöùc Chuùa Jeâsus töø ñoù ñi qua xöù Ga-li-leâ


44 (vì chính Ngaøi ñaõ phaùn raèng moät ngöôøi tieân tri chaúng bao giôø ñöôïc toân kính trong queâ höông mình).


45 Khi ñaõ ñeán xöù Ga-li-leâ, Ngaøi ñöôïc daân xöù aáy tieáp röôùc töû teá, bôûi daân ñoù ñaõ thaáy moïi ñieàu Ngaøi laøm taïi thaønh Gieâ-ru-sa-lem trong ngaøy leã; vì hoï cuõng coù ñi döï leã.

46 Vaäy, Ngaøi laïi ñeán thaønh Ca-na, trong xöù Ga-li-leâ, laø nôi Ngaøi ñaõ hoùa nöôùc thaønh röôïu. Nguyeân ôû taïi thaønh Ca-beâ-na-um, coù moät quan thò veä kia, con trai ngöôøi maéc bònh.

47 Quan ñoù nghe Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ töø xöù Giu-ñeâ ñeán xöù Ga-li-leâ, beøn tìm ñeán vaø xin Ngaøi xuoáng ñaëng chöõa cho con mình gaàn cheát.


48 Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn raèng: Neáu caùc ngöôi khoâng thaáy pheùp laï vaø ñieàm laï, thì caùc ngöôi chaúng tin!


49 Quan thò veä traû lôøi raèng: Laïy Chuùa, xin Chuùa xuoáng tröôùc khi con toâi chöa cheát!

50 Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn raèng: Haõy ñi, con cuûa ngöôi soáng. Ngöôøi ñoù tin lôøi Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ phaùn cho mình, beøn ñi.

51 Ngöôøi ñang ñi doïc ñöôøng, caùc ñaày tôù ngöôøi ñeán ñoùn maø raèng: Con trai chuû soáng.

52 Ngöôøi beøn hoûi hoï con trai mình ñaõ thaáy khaù nhaèm giôø naøo. Hoï traû lôøi raèng: Böõa qua, hoài giôø thöù baûy, côn reùt lui khoûi.

53 Ngöôøi cha nhaän bieát raèng aáy laø chính giôø ñoù Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ phaùn cuøng mình raèng: Con cuûa ngöôi soáng; thì ngöôøi vôùi caû nhaø ñeàu tin.

54 Aáy laø pheùp laï thöù hai maø Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ laøm, khi Ngaøi töø xöù Giu-ñeâ trôû veà xöù Ga-li-leâ.

from: uncle Jean Cruzue - Brazil - j.cruzue@yahoo.com

.

GIAÊNG 51 . Keá ñoù, coù moät ngaøy leã cuûa daân Giu-ña, Ñöùc Chuùa Jeâsus leân thaønh Gieâ-ru-sa-lem.

2 Soá laø, taïi thaønh Gieâ-ru-sa-lem, gaàn cöûa Chieân, coù moät caùi ao, tieáng Heâ-bô-rô goïi laø Beâ-teát-ña, xung quanh ao coù naêm caùi voøm cöûa.

3 Nhöõng keû ñau oám, muø quaùng, taøn taät, baïi xuoäi naèm taïi ñoù raát ñoâng, chôø khi nöôùc ñoäng;

4 vì moät thieân söù thænh thoaûng giaùng xuoáng trong ao, laøm cho nöôùc ñoäng; luùc nöôùc ñaõ ñoäng roài, ai xuoáng ao tröôùc heát, baát k" maéc bònh gì, cuõng ñöôïc laønh.

5 Nôi ñoù, coù moät ngöôøi bò bònh ñaõ ñöôïc ba möôi taùm naêm.

6 Ñöùc Chuùa Jeâsus thaáy ngöôøi naèm, bieát raèng ñau ñaõ laâu ngaøy, thì phaùn: Ngöôi coù muoán laønh chaêng?

7 Ngöôøi bònh thöa raèng: Laïy Chuùa, toâi chaúng coù ai ñeå quaêng toâi xuoáng ao trong khi nöôùc ñoäng; luùc toâi ñi ñeán, thì keû khaùc ñaõ xuoáng ao tröôùc toâi roài.

8 Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn raèng: Haõy ñöùng daäy, vaùc giöôøng ngöôi vaø ñi.

9 Töùc thì ngöôøi aáy ñöôïc laønh, vaùc giöôøng mình vaø ñi. Vaû, baáy giôø laø ngaøy Sa-baùt.

10 Caùc ngöôøi Giu-ña beøn noùi vôùi keû ñöôïc chöõa laønh raèng: Nay laø ngaøy Sa-baùt, ngöôi khoâng pheùp mang giöôøng mình ñi.

11 Ngöôøi traû lôøi raèng: Chính ngöôøi ñaõ chöõa toâi ñöôïc laønh bieåu toâi raèng: Haõy vaùc giöôøng ngöôi vaø ñi.

12 Hoï hoûi raèng: Ngöôøi ñaõ bieåu ngöôi: Haõy vaùc giöôøng vaø ñi, laø ai?

13 Nhöng ngöôøi ñaõ ñöôïc chöõa laønh khoâng bieát laø ai: vì Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ laãn trong ñaùm ñoâng taïi choã ñoù.

14 Sau laïi, Ñöùc Chuùa Jeâsus gaëp ngöôøi ñoù trong ñeàn thôø, beøn phaùn raèng: Kìa, ngöôi ñaõ laønh roài, ñöøng phaïm toäi nöõa, e coù söï gì caøng xaáu xa xaûy ñeán cho ngöôi chaêng.

15 Ngöôøi ñoù ñi noùi vôùi caùc ngöôøi Giu-ña raèng aáy laø Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ chöõa laønh cho mình.

16 Nhaân ñoù daân Giu-ña baét bôù Ñöùc Chuùa Jeâsus, vì côù Ngaøi laøm nhöõng söï aáy trong ngaøy Sa-baùt.

17 . Nhöng Ngaøi phaùn cuøng hoï raèng: Cha ta laøm vieäc cho ñeán baây giôø, ta ñaây cuõng laøm vieäc nhö vaäy.

18 Bôûi côù ñoù, daân Giu-ña caøng kieám caùch nöõa ñeå gieát Ngaøi, chaúng nhöõng vì Ngaøi phaïm ngaøy Sa-baùt thoâi, maø laïi vì Ngaøi goïi Ñöùc Chuùa Trôøi laø Thaân Phuï mình, laøm ra mình baèng Ñöùc Chuùa Trôøi.

19 Vaäy, Ñöùc Chuùa Jeâsus caát tieáng phaùn cuøng hoï raèng: Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, Con chaúng töï mình laøm vieäc gì ñöôïc; chæ laøm ñieàu chi maø Con thaáy Cha laøm; vì moïi ñieàu Cha laøm, Con cuõng laøm y nhö vaäy.

20 Cha yeâu Con vaø toû cho moïi ñieàu Cha laøm; Cha seõ toû cho Con coâng vieäc lôùn lao hôn nhöõng vieäc naày nöõa, ñeå caùc ngöôi laáy laøm laï luøng.

21 Vaû, Cha khieán nhöõng keû cheát soáng laïi vaø ban söï soáng cho hoï theå naøo, thì Con cuõng ban söï soáng cho keû Con muoán theå aáy.

22 Cha cuõng chaúng xeùt ñoaùn ai heát, nhöng ñaõ giao troïn quyeàn phaùn xeùt cho Con,

23 ñaëng ai naáy ñeàu toân kính Con, cuõng nhö toân kính Cha vaäy. Ai khoâng toân kính Con, aáy laø khoâng toân kính Cha, laø Ñaáng ñaõ sai Con ñeán.

24 Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, ai nghe lôøi ta maø tin Ñaáng ñaõ sai ta, thì ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi, vaø khoâng ñeán söï phaùn xeùt, song vöôït khoûi söï cheát maø ñeán söï soáng.

25 Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, giôø ñeán, vaø ñaõ ñeán roài, khi nhöõng keû cheát seõ nghe tieáng cuûa Con Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø nhöõng keû nghe seõ ñöôïc soáng.

26 Vì nhö Cha coù söï soáng trong mình, thì Cha cuõng ñaõ ban cho Con coù söï soáng trong mình vaäy.

27 Cha ñaõ ban quyeàn thi haønh söï phaùn xeùt cho Con, vì laø Con ngöôøi.

28 Chôù laáy ñieàu ñoù laøm laï; vì giôø ñeán, khi moïi ngöôøi ôû trong moà maû nghe tieáng Ngaøi vaø ra khoûi:

29 ai ñaõ laøm laønh thì soáng laïi ñeå ñöôïc soáng, ai ñaõ laøm döõ thì soáng laïi ñeå bò xeùt ñoaùn.

30 Ta khoâng theå töï mình laøm noåi vieäc gì; ta xeùt ñoaùn theo ñieàu ta nghe, vaø söï xeùt ñoaùn ta laø coâng bình, vì ta chaúng tìm yù muoán cuûa ta, nhöng tìm yù muoán cuûa Ñaáng ñaõ sai ta.

31 . Neáu ta töï mình laøm chöùng laáy, thì söï laøm chöùng aáy khoâng ñaùng tin.

32 Coù ngöôøi khaùc laøm chöùng cho ta, vaø ta bieát raèng chöùng ngöôøi ñoù laøm cho ta laø ñaùng tin.

33 Caùc ngöôi coù sai söù ñeán cuøng Giaêng, thì ngöôøi ñaõ laøm chöùng cho leõ thaät.

34 Coøn ta, lôøi chöùng maø ta nhaän laáy chaúng phaûi bôûi ngöôøi ta; nhöng ta noùi vaäy, ñaëng caùc ngöôi ñöôïc cöùu.

35 Giaêng laø ñuoác ñaõ thaép vaø saùng, caùc ngöôi baèng loøng vui taïm nôi aùnh saùng cuûa ngöôøi.

36 Nhöng ta coù moät chöùng lôùn hôn chöùng cuûa Giaêng; vì caùc vieäc Cha ñaõ giao cho ta laøm troïn, töùc laø caùc vieäc ta laøm ñoù, laøm chöùng cho ta raèng Cha ñaõ sai ta.

37 Chính Cha, laø Ñaáng ñaõ sai ta, cuõng laøm chöùng veà ta. Caùc ngöôi chöa heà nghe tieáng Ngaøi, chöa heà thaáy maët Ngaøi,

38 vaø ñaïo Ngaøi khoâng ôû trong caùc ngöôi, vì caùc ngöôi khoâng tin Ñaáng maø Ngaøi ñaõ sai ñeán.

39 Caùc ngöôi doø xem Kinh Thaùnh, vì töôûng bôûi ñoù ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi: aáy laø Kinh Thaùnh laøm chöùng veà ta vaäy.

40 Caùc ngöôi khoâng muoán ñeán cuøng ta ñeå ñöôïc söï soáng!

41 Ta chaúng caàu vinh hieån bôûi ngöôøi ta maø ñeán ñaâu;

42 nhöng ta bieát raèng caùc ngöôi chaúng coù söï yeâu meán Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong caùc ngöôi.

43 Ta ñaõ nhaân danh Cha ta maø ñeán, caùc ngöôi khoâng nhaän laáy ta. Neáu coù keû khaùc laáy danh rieâng mình maø ñeán, thì caùc ngöôi seõ nhaän laáy.

44 Caùc ngöôi vaãn chòu vinh hieån laãn cuûa nhau, khoâng tìm kieám vinh hieån bôûi moät mình Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán, thì theå naøo caùc ngöôi tin ñöôïc?

45 Chôù ngôø raèng aáy laø ta seõ toá caùo caùc ngöôi tröôùc maët Cha, ngöôøi seõ toá caùo caùc ngöôi, laø Moâi-se, laø ngöôøi maø caùc ngöôi ñaõ troâng caäy.

46 Vì neáu caùc ngöôi tin Moâi-se, cuõng seõ tin ta; bôûi aáy laø veà ta maø ngöôøi ñaõ cheùp.

47 Nhöng neáu caùc ngöôi chaúng tin nhöõng lôøi ngöôøi cheùp, caùc ngöôi haù laïi tin lôøi ta sao?

from: uncle Jean Cruzue - Brazil - j.cruzue@yahoo.com
.

GIAÊNG 6

A Storm by Rembrandt


1 . Roài ñoù, Ñöùc Chuùa Jeâsus qua bôø beân kia bieån Ga-li-leâ, laø bieån Ti-beâ-ri-aùt.

2 Moät ñoaøn daân ñoâng theo Ngaøi, vì töøng thaáy caùc pheùp laï Ngaøi laøm cho nhöõng keû bònh.

3 Nhöng Ñöùc Chuùa Jeâsus leân treân nuùi, ngoài ñoù vôùi moân ñoà.
4 Vaû, leã Vöôït Qua, laø leã cuûa daân Giu-ña gaàn tôùi.

5 Ñöùc Chuùa Jeâsus ngöôùc maét leân, thaáy moät ñoaøn daân ñoâng ñeán cuøng mình, beøn phaùn vôùi Phi-líp raèng: Chuùng ta seõ mua baùnh ôû ñaâu, ñeå cho daân naày coù maø aên?

6 Ngaøi phaùn ñieàu ñoù ñaëng thöû Phi-líp, chôù Ngaøi ñaõ bieát ñieàu Ngaøi seõ laøm roài.

7 Phi-líp thöa raèng: Hai traêm ñô-ni-eâ baùnh khoâng ñuû phaùt cho moãi ngöôøi moät ít.

8 Moät moân ñoà, laø Anh-reâ, em cuûa Si-moân Phi-e-rô, thöa raèng:

9 Ñaây coù moät ñöùa con trai, coù naêm caùi baùnh maïch nha vaø hai con caù; nhöng ñoâng ngöôøi döôøng naày, thì ngaèn aáy coù thaám vaøo ñaâu?

10 Ñöùc Chuùa Jeâsus beøn phaùn raèng: Haõy truyeàn cho chuùng ngoài xuoáng. Vaû, trong nôi ñoù coù nhieàu coû. Vaäy, chuùng ngoài xuoáng, soá ngöôøi öôùc ñöôïc naêm ngaøn.

11 Ñöùc Chuùa Jeâsus laáy baùnh, taï ôn roài, beøn phaân phaùt cho nhöõng keû ñaõ ngoài; Ngaøi cuõng laáy caù phaùt cho chuùng nöõa, ai muoán bao nhieâu maëc yù.

12 Khi chuùng ñaõ aên ñöôïc no neâ, Ngaøi phaùn vôùi moân ñoà raèng: Haõy löôïm nhöõng mieáng coøn thöøa, haàu cho khoâng maát chuùt naøo.

13 Vaäy, moân ñoà löôïm nhöõng mieáng thöøa cuûa naêm caùi baùnh maïch nha, sau khi ngöôøi ta ñaõ aên roài, chöùa ñaày möôøi hai gioû.


14 Nhöõng ngöôøi ñoù thaáy pheùp laï Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ laøm, thì noùi raèng: Ngöôøi naày thaät laø Ñaáng tieân tri phaûi ñeán theá gian.


15 . Baáy giôø Ñöùc Chuùa Jeâsus bieát chuùng coù yù ñeán eùp Ngaøi ñeå toân laøm vua, beøn lui ôû moät mình treân nuùi.

16 Ñeán chieàu, moân ñoà xuoáng nôi bôø bieån,

17 vaø vaøo trong moät chieác thuyeàn, sang thaúng bôø beân kia, höôùng veà thaønh Ca-beâ-na-um. Trôøi chôït toái, maø Ñöùc Chuùa Jeâsus coøn chöa ñeán cuøng caùc moân ñoà.


18 Gioù thoåi aøo aøo, ñeán noãi bieån ñoäng döõ doäi.


19 Khi caùc moân ñoà ñaõ cheøo ra ñoä chöøng hai möôi laêm hay laø ba möôi eách-ta-ñô, thaáy Ñöùc Chuùa Jeâsus ñi treân maët bieån, gaàn tôùi chieác thuyeàn, thì sôï haõi.


20 Nhöng Ngaøi phaùn raèng: Aáy laø ta ñaây, ñöøng sôï chi!

21 Baáy giôø, moân ñoà muoán röôùc Ngaøi vaøo thuyeàn; töùc thì chieác thuyeàn ñaäu vaøo bôø, laø nôi ñònh ñi.

22 . Ñoaøn daân ôû bôø bieån beân kia, ñaõ nhaän raèng ôû ñoù chæ coù moät chieác thuyeàn, vaø Ñöùc Chuùa Jeâsus khoâng vaøo thuyeàn vôùi moân ñoà Ngaøi, chæ moät mình moân ñoà ñi maø thoâi.


23 Qua ngaøy sau, coù maáy chieác thuyeàn khaùc töø thaønh Ti-beâ-ri-aùt laïi gaàn nôi chuùng ñaõ aên baùnh khi Chuùa taï ôn roài,


24 ñoaøn daân thaáy Ñöùc Chuùa Jeâsus khoâng ôû ñoù, moân ñoà cuõng khoâng, beøn vaøo maáy thuyeàn kia maø ñi qua thaønh Ca-beâ-na-um ñeå tìm Ñöùc Chuùa Jeâsus.


25 Chuùng vöøa tìm ñöôïc Ngaøi taïi bôø beân kia bieån, beøn thöa raèng: Laïy thaày, thaày ñeán ñaây bao giôø?

26 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, caùc ngöôi tìm ta chaúng phaûi vì ñaõ thaáy maáy pheùp laï, nhöng vì caùc ngöôi ñaõ aên baùnh vaø ñöôïc no.

27 Haõy laøm vieäc, chôù vì ñoà aên hay hö naùt, nhöng vì ñoà aên coøn laïi ñeán söï soáng ñôøi ñôøi, laø thöù Con ngöôøi seõ ban cho caùc ngöôi; vì aáy laø Con, maø Cha, töùc laø chính Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaõ ghi aán tín cuûa mình.


28 . Chuùng thöa raèng: Chuùng toâi phaûi laøm chi cho ñöôïc laøm coâng vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi?


29 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Caùc ngöôi tin Ñaáng maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai ñeán, aáy ñoù laø coâng vieäc Ngaøi.


30 Chuùng beøn noùi raèng: Theá thì thaày laøm pheùp laï gì, ñeå cho chuùng toâi thaáy vaø tin? Thaày laøm coâng vieäc gì?

31 Toå phuï chuùng ta ñaõ aên ma-na trong ñoàng vaéng, theo nhö lôøi cheùp raèng: Ngaøi ñaõ ban cho hoï aên baùnh töø treân trôøi xuoáng.

32 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, Moâi-se chöa heà cho caùc ngöôi baùnh töø treân trôøi ñaâu; nhöng Cha ta ban cho caùc ngöôi baùnh thaät, laø baùnh töø treân trôøi xuoáng.


33 Bôûi chöng baùnh Ñöùc Chuùa Trôøi laø baùnh töø treân trôøi giaùng xuoáng, ban söï soáng cho theá gian.


34 Chuùng thöa raèng: Laïy Chuùa, xin ban baùnh ñoù cho chuùng toâi luoân luoân!


35 Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn raèng: Ta laø baùnh cuûa söï soáng; ai ñeán cuøng ta chaúng heà ñoùi, vaø ai tin ta chaúng heà khaùt.

36 Nhöng ta ñaõ noùi: Caùc ngöôi ñaõ thaáy ta, maø chaúng tin.

37 Phaøm nhöõng keû Cha cho ta seõ ñeán cuøng ta, keû ñeán cuøng ta thì ta khoâng boû ra ngoaøi ñaâu.


38 Vì ta töø treân trôøi xuoáng, chaúng phaûi ñeå laøm theo yù ta, nhöng laøm theo yù Ñaáng ñaõ sai ta ñeán.


39 Vaû, yù muoán cuûa Ñaáng ñaõ sai ta ñeán laø heã söï gì Ngaøi ñaõ ban cho ta, thì ta chôù laøm maát, nhöng ta phaûi laøm cho soáng laïi nôi ngaøy sau roát.


40 Ñaây laø yù muoán cuûa Cha ta, phaøm ai nhìn Con vaø tin Con, thì ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi; coøn ta, ta seõ laøm cho keû aáy soáng laïi nôi ngaøy sau roát.

41 Nhöng vì Ngaøi ñaõ phaùn: Ta laø baùnh töø treân trôøi xuoáng, neân caùc ngöôøi Giu-ña laèm baèm veà Ngaøi,

42 maø raèng: Aáy chaúng phaûi laø Jeâsus, con cuûa Gioâ-seùp, maø chuùng ta ñeàu bieát cha meï ngöôøi chaêng? Vaäy, theå naøo ngöôøi noùi ñöôïc raèng: Ta ñaõ töø treân trôøi maø xuoáng?


43 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Caùc ngöôi chôù laèm baèm vôùi nhau.


44 Ví baèng Cha, laø Ñaáng sai ta, khoâng keùo ñeán, thì chaúng coù ai ñöôïc ñeán cuøng ta, vaø ta seõ laøm cho ngöôøi ñoù soáng laïi nôi ngaøy sau roát.

45 Caùc saùch tieân tri coù cheùp raèng: Ai naáy ñeàu seõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi daïy doã. Heã ai ñaõ nghe Cha vaø hoïc theo Ngaøi thì ñeán cuøng ta.

46 Aáy chaúng phaûi keû naøo ñaõ töøng thaáy Cha, tröø ra Ñaáng töø Ñöùc Chuùa Trôøi maø ñeán; Ñaáng aáy ñaõ thaáy Cha.

47 Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, heã ai tin thì ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi.

48 Ta laø baùnh cuûa söï soáng.

49 Toå phuï caùc ngöôi ñaõ aên ma-na trong ñoàng vaéng, roài cuõng cheát.

50 Ñaây laø baùnh töø trôøi xuoáng, haàu cho ai aên chaúng heà cheát.

51 Ta laø baùnh haèng soáng töø treân trôøi xuoáng; neáu ai aên baùnh aáy, thì seõ soáng voâ cuøng; vaø baùnh maø ta seõ ban cho vì söï soáng cuûa theá gian töùc laø thòt ta.

52 Bôûi ñoù, caùc ngöôøi Giu-ña caõi leõ vôùi nhau, maø raèng: Leõ naøo ngöôøi naày laáy thòt mình cho chuùng ta aên sao?


53 Ñöùc Chuùa Jeâsus beøn phaùn cuøng hoï raèng: Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, neáu caùc ngöôi khoâng aên thòt cuûa Con ngöôøi, cuøng khoâng uoáng huyeát Ngaøi, thì chaúng coù söï soáng trong caùc ngöôi ñaâu.


54 Ai aên thòt vaø uoáng huyeát ta thì ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi; nôi ngaøy sau roát, ta seõ khieán ngöôøi ñoù soáng laïi.


55 Vì thòt ta thaät laø ñoà aên, huyeát ta thaät laø ñoà uoáng.

56 Ngöôøi naøo aên thòt ta vaø uoáng huyeát ta, thì ôû trong ta, vaø ta ôû trong ngöôøi.

57 Nhö Cha, laø Ñaáng haèng soáng, ñaõ sai ta ñeán, vaø ta soáng bôûi Cha; cuõng moät theå aáy, ngöôøi naøo aên ta, seõ soáng bôûi ta vaäy.


58 Ñaây laø baùnh töø treân trôøi xuoáng. Baùnh ñoù chaúng phaûi nhö ma-na maø toå phuï caùc ngöôi ñaõ aên,… roài cuõng cheát; keû naøo aên baùnh naày seõ soáng ñôøi ñôøi.


59 Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn nhöõng ñieàu ñoù luùc daïy doã trong nhaø hoäi taïi thaønh Ca-beâ-na-um.


60 . Coù nhieàu moân ñoà nghe Ngaøi, thì noùi raèng: Lôøi naày thaät khoù; ai nghe ñöôïc?

61 Nhöng Ñöùc Chuùa Jeâsus töï mình bieát moân ñoà laèm baèm veà vieäc ñoù, beøn phaùn raèng: Ñieàu ñoù xui caùc ngöôi vaáp phaïm sao?

62 Vaäy, neáu caùc ngöôi thaáy Con ngöôøi leân nôi Ngaøi voán ôû khi tröôùc thì theå naøo?


From: uncle Jean Cruzue - Brazil - j.cruzue@yahoo.com

.

GIAÊNG 71 . Keá ñoù, Ñöùc Chuùa Jeâsus ñi khaép xöù Ga-li-leâ. Ngaøi khoâng öng ñi trong xöù Giu-ñeâ, bôûi daân Giu-ña vaãn tìm phöông gieát Ngaøi.

2 Vaû, ngaøy leã cuûa daân Giu-ña, goïi laø leã Leàu Taïm gaàn ñeán.

3 Anh em Ngaøi noùi raèng: Haõy ñi khoûi ñaây, vaø qua xöù Giu-ñeâ, ñeå cho caùc moân ñoà cuõng ñöôïc xem coâng vieäc thaày laøm.


4 Khi naøo ngöôøi ta muoán toû mình ra, thì khoâng ai laøm kín giaáu vieäc gì. Vì thaày laøm nhöõng söï ñoù, haõy toû mình cho thieân haï.


5 Bôûi chöng chính caùc anh em Ngaøi khoâng tin Ngaøi.

6 Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn cuøng anh em raèng: Thì giôø ta chöa ñeán; coøn veà caùc ngöôi, thì giôø ñöôïc tieän luoân luoân.

7 Theá gian chaúng gheùt caùc ngöôi ñöôïc; nhöng gheùt ta, vì ta laøm chöùng naày veà hoï raèng coâng vieäc hoï laø aùc.


8 Caùc ngöôi haõy leân döï leã naày, coøn ta chöa leân döï leã ñoù, vì thì giôø ta chöa troïn.


9 Ngaøi noùi xong, cöù ôû laïi xöù Ga-li-leâ.


10 Luùc anh em Ngaøi ñaõ leân döï leã roài, thì Ngaøi cuõng leân, nhöng ñi caùch kín giaáu, khoâng toá loä.

11 Vaäy, caùc ngöôøi Giu-ña tìm Ngaøi trong ngaøy leã, vaø noùi raèng: Naøo ngöôøi ôû ñaâu?

12 Trong ñaùm ñoâng coù tieáng xoân xao baøn veà Ngaøi. Ngöôøi thì noùi: Aáy laø moät ngöôøi laønh; keû thì noùi: Khoâng phaûi; ngöôøi phænh doã daân chuùng!


13 Song chaúng ai daùm noùi veà Ngaøi toû töôøng, vì sôï daân Giu-ña.


14 . Giöõa k" leã, Ñöùc Chuùa Jeâsus leân ñeàn thôø daïy doã.


15 Caùc ngöôøi Giu-ña söõng sôø maø noùi raèng: Ngöôøi naày chöa töøng hoïc, laøm sao bieát ñöôïc Kinh Thaùnh?


16 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Ñaïo lyù cuûa ta chaúng phaûi bôûi ta, nhöng bôûi Ñaáng ñaõ sai ta ñeán.


17 Neáu ai khöùng laøm theo yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì seõ bieát ñaïo lyù ta coù phaûi laø bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, hay laø ta noùi theo yù ta.

18 Keû noùi theo yù mình, thì tìm vinh hieån rieâng mình; nhöng keû tìm vinh hieån cuûa Ñaáng ñaõ sai mình ñeán, môùi laø chaân thaät, vaø chaéc trong mình khoâng coù ñieàu gì khoâng coâng bình ñaâu.

19 Moâi-se haù chaúng ban luaät phaùp cho caùc ngöôi sao? Maø trong caùc ngöôi khoâng coù moät ai tuaân theo luaät phaùp! Côù sao caùc ngöôi kieám theá gieát ta?

20 Daân chuùng traû lôøi raèng: Ngöôi bò quæ aùm, naøo ai laø ngöôøi tìm theá gieát ngöôi?

21 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp laïi raèng: Ta ñaõ laøm moät vieäc, caùc ngöôi thaûy ñeàu laáy laøm laï.

22 Moâi-se ñaõ truyeàn pheùp caét bì cho caùc ngöôi (pheùp ñoù khoâng phaûi bôûi Moâi-se, nhöng bôûi toå toâng), vaø caùc ngöôi laøm pheùp caét bì cho ngöôøi ñaøn oâng trong ngaøy Sa-baùt!

23 Neáu ngöôøi ñaøn oâng chòu pheùp caét bì ngaøy Sa-baùt, cho khoûi phaïm luaät phaùp Moâi-se, thì sao ta chöõa cho caû mình ngöôøi bònh ñöôïc laønh trong ngaøy Sa-baùt, maø caùc ngöôi laïi noåi giaän?


24 Ñöøng cöù beà ngoaøi maø xeùt ñoaùn, nhöng phaûi xeùt ñoaùn theo leõ coâng bình.


25 Coù maáy keû trong daân thaønh Gieâ-ru-sa-lem noùi raèng: Ñoù coù phaûi laø ngöôøi maø ngöôøi ta tìm gieát chaêng?

26 Kìa, ngöôøi noùi töï do, maø khoâng ai noùi chi ngöôøi heát. Deã thöôøng caùc quan ñaõ nhaän thaät ngöôøi laø Ñaáng Christ?

27 Theá maø, chuùng ta bieát ngöôøi naày töø ñaâu laïi; song khi Ñaáng Christ seõ ñeán, thì khoâng ai bieát Ngaøi töø ñaâu ñeán.


28 Baáy giôø, Ñöùc Chuùa Jeâsus ñang daïy trong ñeàn thôø, thì keâu leân raèng: Caùc ngöôi quen ta, caùc ngöôi bieát ta töø ñaâu laïi! Ta ñaõ ñeán chaúng phaûi töï ta, nhöng Ñaáng ñaõ sai ta ñeán laø thaät, maø caùc ngöôi khoâng bieát Ngaøi.


29 Ta thì bieát Ngaøi; vì ta töø Ngaøi ñeán, vaø Ngaøi laø Ñaáng ñaõ sai ta ñeán.

30 Vaäy, hoï kieám theá baét Ngaøi; nhöng khoâng ai tra tay treân Ngaøi, vì giôø Ngaøi chöa ñeán.

31 Song trong voøng daân chuùng nhieàu keû tin Ngaøi, noùi raèng: Khi Ñaáng Christ ñeán, seõ coù laøm nhieàu pheùp laï hôn ngöôøi naày ñaõ laøm chaêng?

32 Ngöôøi Pha-ri-si nghe lôøi ñoaøn daân nghò luaän veà Ngaøi, thì maáy thaày teá leã caû ñoàng tình vôùi hoï, caét lính ñi baét Ngaøi.

33 Ñöùc Chuùa Jeâsus beøn phaùn raèng: Ta coøn ôû vôùi caùc ngöôi ít laâu nöõa; roài ta ñi veà cuøng Ñaáng sai ta ñeán.

34 Caùc ngöôi seõ kieám ta maø chaúng thaáy, vaø nôi ta ôû, caùc ngöôi khoâng theå ñeán ñöôïc.

35 Caùc ngöôøi Giu-ña noùi vôùi nhau raèng: Theá thì ngöôøi seõ ñi ñaâu maø ta khoâng tìm ñöôïc? Coù phaûi ngöôøi seõ ñi ñeán cuøng nhöõng keû löu laïc trong daân Gôø-reùc vaø daïy daân Gôø-reùc chaêng?

36 Ngöôøi ñaõ noùi raèng: Caùc ngöôi seõ tìm ta, maø chaúng thaáy, vaø nôi ta ôû, caùc ngöôi khoâng theå ñeán ñöôïc, aáy laø nghóa laøm sao?

37 . Ngaøy sau cuøng, laø ngaøy troïng theå trong k" leã, Ñöùc Chuùa Jeâsus ôû ñoù, ñöùng keâu leân raèng: Neáu ngöôøi naøo khaùt, haõy ñeán cuøng ta maø uoáng.


38 Keû naøo tin ta thì soâng nöôùc haèng soáng seõ chaûy töø trong loøng mình, y nhö Kinh Thaùnh ñaõ cheùp vaäy.


39 Ngaøi phaùn ñieàu ñoù chæ veà Ñöùc Thaùnh Linh maø ngöôøi naøo tin Ngaøi seõ nhaän laáy; bôûi baáy giôø Ñöùc Thaùnh Linh chöa ban xuoáng, vì Ñöùc Chuùa Jeâsus chöa ñöôïc vinh hieån.


40 Trong ñoaøn daân coù nhieàu ngöôøi nghe nhöõng lôøi ñoù, thì noùi: Ngöôøi naày thaät laø ñaáng tieân tri. Ngöôøi khaùc thì noùi: Aáy laø Ñaáng Christ.

41 Ngöôøi khaùc nöõa laïi noùi: Ñaáng Christ haù töø Ga-li-leâ maø ñeán sao?

42 Kinh Thaùnh haù chaúng noùi raèng Ñaáng Christ phaûi ra töø doøng doõi vua Ña-vít, laøng Beát-leâ-hem, laø laøng vua Ña-vít sao?


43 Vaäy, daân chuùng caõi leõ nhau veà Ngaøi.


44 Coù maáy keû trong ñaùm daân muoán baét Ngaøi, nhöng khoâng ai ñaët tay treân mình Ngaøi.


45 . Vaäy boïn lính trôû veà cuøng caùc thaày teá leã caû vaø caùc ngöôøi Pha-ri-si. Nhöõng ngöôøi naày hoûi hoï raèng: Sao caùc ngöôi khoâng ñieäu ngöôøi ñeán?

46 Boïn lính thöa raèng: Chaúng heà coù ngöôøi naøo ñaõ noùi nhö ngöôøi naày!

47 Nhöõng ngöôøi Pha-ri-si noùi raèng: Caùc ngöôi cuõng ñaõ bò phænh doã sao?

48 Coù moät ngöôøi naøo trong caùc quan hay laø trong nhöõng ngöôøi Pha-ri-si tin ñeán ngöôøi ñoù chaêng?

49 Song luõ daân naày khoâng bieát luaät chi caû, thaät laø daân ñaùng ruûa!

50 Ni-coâ-ñem (laø ngöôøi tröôùc coù ñeán cuøng Ñöùc Chuùa Jeâsus vaø laø moät ngöôøi trong ñaùm hoï) noùi raèng:

51 Luaät chuùng ta haù baét toäi moät ngöôøi naøo chöa tra hoûi ñeán, vaø chöa bieát ñieàu ngöôøi aáy ñaõ laøm, hay sao?

52 Hoï traû lôøi raèng: Ngöôi cuõng laø ngöôøi Ga-li-leâ sao? Ngöôi haõy tra xeùt, seõ thaáy raèng chaúng coù tieân tri naøo töø xöù Ga-li-leâ maø ra heát.

53 Ai naáy ñeàu trôû veà nhaø mình.

from: uncle Jean Cruzue - Brazil - j.cruzue@yahoo.com
.

GIAÊNG 8

the adultery woman

1 . Ñöùc Chuùa Jeâsus leân treân nuùi OÂ-li-ve.

2 Nhöng ñeán taûng saùng, Ngaøi trôû laïi ñeàn thôø; caû daân söï ñeàu ñeán cuøng Ngaøi, Ngaøi beøn ngoài daïy doã hoï.

3 Baáy giôø, caùc thaày thoâng giaùo vaø caùc ngöôøi Pha-ri-si daãn laïi cho Ngaøi moät ngöôøi ñaøn baø ñaõ bò baét ñang khi phaïm toäi taø daâm; hoï ñeå ngöôøi giöõa ñaùm ñoâng,

4 maø noùi cuøng Ñöùc Chuùa Jeâsus raèng: Thöa thaày, ngöôøi ñaøn baø naày bò baét quaû tang veà toäi taø daâm.

5 Vaû, trong luaät phaùp Moâi-se coù truyeàn cho chuùng ta raèng neân neùm ñaù nhöõng haïng ngöôøi nhö vaäy; -coøn thaày, thì nghó sao?

6 Hoï noùi vaäy ñeå thöû Ngaøi, haàu cho coù theå kieän Ngaøi. Nhöng Ñöùc Chuùa Jeâsus cuùi xuoáng, laáy ngoùn tay vieát treân ñaát.

7 Vì hoï cöù hoûi nöõa, thì Ngaøi ngöôùc leân vaø phaùn raèng: Ai trong caùc ngöôi laø ngöôøi voâ toäi, haõy tröôùc nhaát neùm ñaù vaøo ngöôøi.

8 Roài Ngaøi laïi cuùi xuoáng cöù vieát treân maët ñaát.

9 Khi chuùng nghe lôøi ñoù, thì keá nhau maø ñi ra, nhöõng ngöôøi coù tuoåi ñi tröôùc; Ñöùc Chuùa Jeâsus ôû laïi moät mình vôùi ngöôøi ñaøn baø, ngöôøi vaãn ñang ñöùng chính giöõa ñoù.

10 Ñöùc Chuùa Jeâsus baáy giôø laïi ngöôùc leân, khoâng thaáy ai heát, chæ coù ngöôøi ñaøn baø, beøn phaùn raèng: Hôõi muï kia, nhöõng keû caùo ngöôi ôû ñaâu? Khoâng ai ñònh toäi ngöôi sao?

11 Ngöôøi thöa raèng: Laïy Chuùa, khoâng ai heát. Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn raèng: Ta cuõng khoâng ñònh toäi ngöôi; haõy ñi, ñöøng phaïm toäi nöõa.

12 . Ñöùc Chuùa Jeâsus laïi caát tieáng phaùn cuøng chuùng raèng: Ta laø söï saùng cuûa theá gian; ngöôøi naøo theo ta, chaúng ñi trong nôi toái taêm, nhöng coù aùnh saùng cuûa söï soáng.

13 Ngöôøi Pha-ri-si beøn noùi raèng: Thaày töï laøm chöùng veà mình, thì lôøi chöùng thaày khoâng ñaùng tin.

14 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Daãu ta töï laøm chöùng veà mình, nhöng lôøi chöùng ta laø ñaùng tin, vì ta bieát mình ñaõ töø ñaâu maø ñeán vaø ñi ñaâu; song caùc ngöôi khoâng bieát ta töø ñaâu maø ñeán, cuõng chaúng hay ta ñi ñaâu.

15 Caùc ngöôi xeùt ñoaùn theo xaùc thòt; ta thì khoâng xeùt ñoaùn ngöôøi naøo heát.

16 Neáu ta xeùt ñoaùn ai, söï xeùt ñoaùn cuûa ta ñuùng vôùi leõ thaät; vì ta khoâng ôû moät mình, nhöng Cha laø Ñaáng ñaõ sai ta ñeán vaãn ôû cuøng ta.

17 Vaû, coù cheùp trong luaät phaùp cuûa caùc ngöôi raèng lôøi chöùng hai ngöôøi laø ñaùng tin:

18 ta töï laøm chöùng cho ta, vaø Cha laø Ñaáng ñaõ sai ta ñeán cuõng laøm chöùng cho ta.

19 Chuùng thöa cuøng Ngaøi raèng: Cha cuûa thaày ôû ñaâu? Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Caùc ngöôi chaúng bieát ta, vaø cuõng chaúng bieát Cha ta. Neáu caùc ngöôi bieát ta, thì cuõng bieát Cha ta nöõa.

20 Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn moïi lôøi ñoù taïi nôi Kho, ñang khi daïy doã trong ñeàn thôø; vaø khoâng ai tra tay treân Ngaøi, vì giôø Ngaøi chöa ñeán.

21 . Ngaøi laïi phaùn cuøng chuùng raèng: Ta ñi, caùc ngöôi seõ tìm ta, vaø caùc ngöôi seõ cheát trong toäi loãi mình. Caùc ngöôi khoâng theå ñeán ñöôïc nôi ta ñi.

22 Ngöôøi Giu-ña beøn noùi raèng: Ngöôøi ñaõ noùi: Caùc ngöôi khoâng theå ñeán ñöôïc nôi ta ñi, vaäy ngöôøi seõ töï töû sao?

23 Ngaøi phaùn raèng: Caùc ngöôi bôûi döôùi maø coù; coøn ta bôûi treân maø coù. Caùc ngöôi thuoäc veà theá gian naày; coøn ta khoâng thuoäc veà theá gian naày.

24 Neân ta ñaõ baûo raèng caùc ngöôi seõ cheát trong toäi loãi mình; vì neáu caùc ngöôi chaúng tin ta laø Ñaáng ñoù, thì chaéc seõ cheát trong toäi loãi caùc ngöôi.

25 Chuùng beøn hoûi Ngaøi raèng: Vaäy thaày laø ai? Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Nhö lôøi ta ñaõ noùi vôùi caùc ngöôi töø ban ñaàu.

26 Ta coù nhieàu söï noùi vaø ñoaùn xeùt veà caùc ngöôi; nhöng Ñaáng ñaõ sai ta ñeán laø thaät, vaø ñieàu chi ta nghe bôûi Ngaøi, ta truyeàn laïi cho theá gian.

27 Chuùng khoâng hieåu raèng Ngaøi phaùn veà Cha.

28 Vaäy Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn raèng: Khi caùc ngöôi treo Con ngöôøi leân, baáy giôø seõ bieát ta laø ai, vaø bieát ta khoâng töï mình laøm ñieàu gì, nhöng noùi ñieàu Cha ta ñaõ daïy ta.

29 Ñaáng ñaõ sai ta ñeán vaãn ôû cuøng ta, chaúng ñeå ta ôû moät mình, vì ta haèng laøm söï ñeïp loøng Ngaøi.
30 Bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus noùi nhö vaäy, neân coù nhieàu keû tin Ngaøi.

31 . Baáy giôø Ngaøi phaùn cuøng nhöõng ngöôøi Giu-ña ñaõ tin Ngaøi, raèng: Neáu caùc ngöôi haèng ôû trong ñaïo ta, thì thaät laø moân ñoà ta;

32 caùc ngöôi seõ bieát leõ thaät, vaø leõ thaät seõ buoâng tha caùc ngöôi.

33 Ngöôøi Giu-ña thöa raèng: Chuùng toâi laø doøng doõi Aùp-ra-ham, chöa heà laøm toâi moïi ai, vaäy sao thaày noùi raèng: Caùc ngöôi seõ trôû neân töï do?

34 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, ai phaïm toäi loãi laø toâi moïi cuûa toäi loãi.

35 Vaû, toâi moïi khoâng ôû luoân trong nhaø, maø con thì ôû ñoù luoân.

36 Vaäy neáu Con buoâng tha caùc ngöôi, caùc ngöôi seõ thaät ñöôïc töï do.

37 Ta bieát raèng caùc ngöôi laø doøng doõi Aùp-ra-ham, nhöng caùc ngöôi tìm theá ñeå gieát ta, vì ñaïo ta khoâng ñöôïc choã naøo ôû trong loøng caùc ngöôi.

38 . Ta noùi ñieàu ta ñaõ thaáy nôi Cha ta; coøn caùc ngöôi cöù laøm ñieàu ñaõ hoïc nôi cha mình.

39 Chuùng traû lôøi raèng: Cha chuùng toâi töùc laø Aùp-ra-ham, Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn raèng: Neáu caùc ngöôi laø con Aùp-ra-ham, thì chaéc seõ laøm coâng vieäc cuûa Aùp-ra-ham.

40 Nhöng hieän nay, caùc ngöôi tìm möu gieát ta, laø ngöôøi laáy leõ thaät ñaõ nghe nôi Ñöùc Chuùa Trôøi maø noùi vôùi caùc ngöôi; Aùp-ra-ham chöa heà laøm ñieàu ñoù!

41 Caùc ngöôi laøm coâng vieäc cuûa cha mình. Chuùng noùi raèng: Chuùng toâi chaúng phaûi laø con ngoaïi tình; chuùng toâi chæ coù moät Cha, laø Ñöùc Chuùa Trôøi.

42 Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn raèng: Ví baèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha caùc ngöôi, thì caùc ngöôi seõ yeâu ta, vì ta bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi maø ra vaø töø Ngaøi maø ñeán; bôûi chöng ta chaúng phaûi ñaõ ñeán töï mình ñaâu, nhöng aáy chính Ngaøi ñaõ sai ta ñeán.

43 Taïi sao caùc ngöôi khoâng hieåu lôøi ta? Aáy laø bôûi caùc ngöôi chaúng coù theå nghe ñöôïc ñaïo cuûa ta.

44 Caùc ngöôi bôûi cha mình, laø ma quæ, maø sanh ra; vaø caùc ngöôi muoán laøm neân söï öa muoán cuûa cha mình. Vöøa luùc ban ñaàu noù ñaõ laø keû gieát ngöôøi, chaúng beàn giöõ ñöôïc leõ thaät, vì khoâng coù leõ thaät trong noù ñaâu. Khi noù noùi doái, thì noùi theo taùnh rieâng mình, vì noù voán laø keû noùi doái vaø laø cha söï noùi doái.

45 Nhöng vì ta noùi leõ thaät, neân caùc ngöôi khoâng tin ta.

46 . Trong caùc ngöôi coù ai baét ta thuù toäi ñöôïc chaêng?… Neáu ta noùi leõ thaät, sao caùc ngöôi khoâng tin ta?

47 Ai ra bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, thì nghe lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi; cho neân caùc ngöôi chaúng nghe, taïi caùc ngöôi khoâng thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi.

48 Ngöôøi Giu-ña thöa raèng: Chuùng toâi noùi thaày laø ngöôøi Sa-ma-ri, vaø bò quæ aùm, haù khoâng phaûi sao?

49 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Ta chaúng phaûi bò quæ aùm, nhöng ta toân kính Cha ta, coøn caùc ngöôi laøm nhuïc ta.
50 Ta chaúng tìm söï vinh hieån ta, coù moät Ñaáng tìm vaø ñoaùn xeùt.

51 . Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, neáu keû naøo giöõ lôøi ta, seõ chaúng thaáy söï cheát bao giôø.

52 Ngöôøi Giu-ña noùi raèng: Baây giôø chuùng toâi thaáy roõ thaày bò quæ aùm; Aùp-ra-ham ñaõ cheát, caùc ñaáng tieân tri cuõng vaäy, maø thaày noùi: Neáu keû naøo giöõ lôøi ta seõ chaúng heà cheát!

53 Thaày laïi troïng hôn cha chuùng toâi, Aùp-ra-ham, laø ngöôøi ñaõ cheát sao? Caùc ñaáng tieân tri cuõng ñaõ cheát; thaày maïo xöng mình laø ai?

54 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Neáu ta töï toân vinh, thì söï vinh hieån ta chaúng ra gì; aáy laø Cha ta laøm vinh hieån ta, laø Ñaáng caùc ngöôi xöng laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa mình.

55 Daàu vaäy, caùc ngöôi chöa bieát Ngaøi ñaâu; coøn ta thì bieát. Vaø neáu ta noùi raèng ta khoâng bieát Ngaøi, ta seõ cuõng noùi doái nhö caùc ngöôi vaäy; song ta bieát Ngaøi, vaø ta giöõ lôøi Ngaøi.

56 Cha caùc ngöôi laø Aùp-ra-ham ñaõ nöùc loøng nhìn thaáy ngaøy cuûa ta; ngöôøi ñaõ thaáy roài, vaø möøng rôõ.

57 Ngöôøi Giu-ña noùi raèng: Thaày chöa ñaày naêm möôi tuoåi, maø ñaõ thaáy Aùp-ra-ham!

58 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, tröôùc khi chöa coù Aùp-ra-ham, ñaõ coù ta.

59 Baáy giôø chuùng laáy ñaù ñaëng quaêng vaøo Ngaøi; nhöng Ñöùc Chuùa Jeâsus ñi leùn trong chuùng, ra khoûi ñeàn thôø.

from: uncle Jean Cruzue - Brazil - j.cruzue@yahoo.com
.

GIAÊNG 9


1 . Ñöùc Chuùa Jeâsus vöøa ñi qua, thaáy moät ngöôøi muø töø thuôû sanh ra.

2 Moân ñoà hoûi Ngaøi raèng: Thöa thaày ai ñaõ phaïm toäi, ngöôøi hay laø cha meï ngöôøi, maø ngöôøi sanh ra thì muø nhö vaäy?

3 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Ñoù chaúng phaûi taïi ngöôøi hay taïi cha meï ñaõ phaïm toäi; nhöng aáy ñeå cho nhöõng vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc toû ra trong ngöôøi.

4 Trong khi coøn ban ngaøy, ta phaûi laøm troïn nhöõng vieäc cuûa Ñaáng ñaõ sai ta ñeán; toái laïi, thì khoâng ai laøm vieäc ñöôïc.

5 Ñang khi ta coøn ôû theá gian, ta laø söï saùng cuûa theá gian.

6 Noùi xong, Ngaøi nhoå xuoáng ñaát, laáy nöôùc mieáng troän thaønh buøn, vaø ñem xöùc treân maét ngöôøi muø.

7 Ñoaïn, Ngaøi phaùn cuøng ngöôøi raèng: Haõy ñi, röûa nôi ao Si-loâ-eâ (nghóa laø chòu sai ñi). Vaäy, ngöôøi ñi ñeán ao ñoù, röûa, vaø trôû laïi, thì ñöôïc thaáy roõ.

8 . Xoùm gieàng ngöôøi muø vaø nhöõng keû tröôùc kia töøng thaáy ngöôøi ñi aên maøy ñeàu noùi raèng: Naày coù phaûi laø ngöôøi vaãn ngoài aên xin ñoù chaêng?

9 Ngöôøi thì noùi: Aáy laø haén; keû laïi noùi: Khoâng phaûi, song moät ngöôøi naøo gioáng haén. Ngöôøi muø noùi raèng: Chính toâi ñaây.

10 Chuùng beøn hoûi ngöôøi raèng: Taïi sao maét ngöôi ñaõ môû ñöôïc?

11 Ngöôøi traû lôøi raèng: Ngöôøi teân goïi laø Jeâsus kia ñaõ hoøa buøn, xöùc maét toâi, vaø noùi raèng: Haõy ñi ñeán röûa nôi ao Si-loâ-eâ. Vaäy, toâi ñi ñeán, röûa taïi ñoù, roài thaáy ñöôïc.

12 Chuùng hoûi raèng: Ngöôøi aáy ôû ñaâu? Ngöôøi traû lôøi raèng: Toâi khoâng bieát.

13 . Chuùng daãn ngöôøi tröôùc ñaõ muø ñoù ñeán cuøng ngöôøi Pha-ri-si.

14 Vaû, aáy laø ngaøy Sa-baùt maø Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ hoøa buøn vaø môû maét cho ngöôøi ñoù.

15 Ngöôøi Pha-ri-si laïi hoûi ngöôøi theá naøo ñöôïc saùng maét laïi. Ngöôøi raèng: Ngöôøi aáy raø buøn vaøo maét toâi, toâi röûa roài thaáy ñöôïc.

16 Coù maáy keû trong nhöõng ngöôøi Pha-ri-si beøn noùi raèng: Ngöôøi naày khoâng phaûi töø Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán ñaâu, vì khoâng giöõ ngaøy Sa-baùt. Nhöng keû khaùc raèng: Moät keû coù toäi laøm pheùp laï nhö vaäy theå naøo ñöôïc? Roài hoï beøn chia phe ra.


17 Baáy giôø chuùng hoûi ngöôøi muø nöõa raèng: Coøn ngöôi, veà ngöôøi ñaõ laøm saùng maét ngöôi ñoù thì ngöôi noùi laøm sao? Ngöôøi traû lôøi raèng: Aáy laø moät ñaáng tieân tri.


18 Song le, ngöôøi Giu-ña khoâng tin raèng ngöôøi aáy tröôùc ñaõ muø maø ñöôïc saùng laïi, cho ñeán khi goïi cha meï ngöôøi ñeán.


19 Hoï gaïn hoûi raèng: Ñaây coù quaû thaät laø con trai caùc ngöôi maø caùc ngöôi noùi raèng noù muø töø thuôû sanh ra chaêng? Theá thì, sao baây giôø noù saùng vaäy?


20 Cha meï ngöôøi traû lôøi raèng: Chuùng toâi nhìn bieát laø con trai chuùng toâi ñoù ñaõ muø töø thuôû sanh ra;


21 nhöng hieän nay taïi laøm sao thaáy ñöôïc, thì chuùng toâi khoâng roõ. Chuùng toâi cuõng khoâng bieát ai môû maét noù nöõa. Haõy hoûi noù, noù ñaõ ñuû tuoåi, chính noù seõ noùi cho.


22 Cha meï ngöôøi noùi vaäy, vì sôï daân Giu-ña; bôûi daân Giu-ña ñaõ ñònh raèng heã ai xöng Ñöùc Chuùa Jeâsus laø Ñaáng Christ, thì phaûi bò ñuoåi ra khoûi nhaø hoäi.


23 Aáy vì côù ñoù neân cha meï ngöôøi noùi raèng: Noù ñaõ ñuû tuoåi, haõy hoûi noùi.


24 Vaäy, ngöôøi Pha-ri-si goïi ngöôøi tröôùc ñaõ muø moät laàn nöõa, maø noùi raèng: Haõy ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta bieát ngöôøi ñoù laø keû coù toäi.


25 Ngöôøi traû lôøi raèng: Toâi chaúng bieát ngöôøi coù phaûi laø keû coù toäi chaêng, chæ bieát moät ñieàu, laø toâi ñaõ muø maø baây giôø laïi saùng.


26 Hoï laïi hoûi raèng: Ngöôøi ñaõ laøm ñieàu gì cho ngöôi? môû maét ngöôi theå naøo?


27 Ngöôøi traû lôøi raèng: Toâi ñaõ noùi vôùi caùc oâng roài, maø caùc oâng chaúng nghe toâi. Côù sao caùc oâng muoán nghe laïi laàn nöõa? Haù cuõng muoán laøm moân ñoà ngöôøi chaêng?


28 Hoï beøn maéng nhieác ngöôøi, maø raèng: Aáy, chính ngöôi laø moân ñoà ngöôøi; coøn chuùng ta laø moân ñoà cuûa Moâi-se.


29 Chuùng ta bieát Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn cuøng Moâi-se, nhöng ngöôøi naày, thì chuùng ta chaúng bieát bôûi ñaâu ñeán.


30 Ngöôøi traû lôøi raèng: Ngöôøi ñaõ môû maét toâi, maø caùc oâng chaúng bieát ngöôøi bôûi ñaâu ñeán, aáy laø söï laï laém!


31 Chuùng ta vaãn bieát Ñöùc Chuùa Trôøi chaúng nhaäm lôøi keû coù toäi, maø neáu ai kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi, laøm theo yù muoán Ngaøi, thì Ngaøi nhaäm lôøi.


32 Ngöôøi ta chaúng bao giôø nghe noùi coù ai môû maét keû muø töø thuôû sanh ra.


33 Neáu ngöôøi naøy chaúng phaûi ñeán töø Ñöùc Chuùa Trôøi, thì khoâng laøm gì ñöôïc heát.


34 Chuùng traû lôøi raèng: Caû mình ngöôi sanh ra trong toäi loãi, laïi muoán daïy doã chuùng ta sao! Ñoaïn, hoï ñuoåi ngöôøi ra ngoaøi.


35 . Ñöùc Chuùa Jeâsus nghe hoï ñaõ ñuoåi ngöôøi ra, vaø Ngaøi coù gaëp ngöôøi, beøn phaùn hoûi raèng: Ngöôi coù tin ñeán Con Ñöùc Chuùa Trôøi chaêng?


36 Ngöôøi thöa raèng: Thöa Chuùa, ngöôøi laø ai haàu cho toâi tin ñeán?


37 Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn raèng: Ngöôi ñaõ thaáy ngöôøi, vaø aáy laø chính ngöôøi ñang noùi cuøng ngöôi.


38 Ngöôøi thöa raèng: Laïy Chuùa, toâi tin; beøn saáp mình xuoáng tröôùc maët Ngaøi.


39 . Ñöùc Chuùa Jeâsus beøn phaùn raèng: Ta ñaõ ñeán theá gian ñaëng laøm söï phaùn xeùt naày: Heã ai chaúng thaáy, thì thaáy; coøn ai thaáy, laïi hoùa muø.


40 Maáy ngöôøi Pha-ri-si beân caïnh Ngaøi nghe ñieàu ñoù, thì noùi vôùi Ngaøi raèng: Coøn chuùng ta cuõng laø keû muø chaêng?


41 Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Neáu caùc ngöôi laø keû muø, thì khoâng coù toäi loãi chi heát; nhöng vì caùc ngöôi noùi raèng: Chuùng ta thaáy, neân toäi loãi caùc ngöôi vaãn coøn laïi.


from: uncle Jean Cruzue - Brazil - j.cruzue@yahoo.com
.